Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (CESUR) kurulmasının temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:
(i) Ülkemizde çeşitli laboratuvarlarda ayrı ayrı ve koordinasyonsuz devam eden araştırmaların bir çatı altında toplanmasını sağlamak,
(ii) farklı disiplinlerden araştırmacıların koordinasyon içinde çalışmalarına yardımcı olmak,
(iii) fiziki olanakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve uluslararası düzeydeki araştırma merkezleri ile ortak projeler yürütebilecek duruma gelmektir.
CESUR bünyesinde Merkez Laboratuvar kurulumu sağlandıktan sonra, bu konuda çalışan araştırmacıların belli hedeflere yönelimli işbirliği içinde çalışmaları sağlanırken, maddi kaynaklar, nitelik ve nicelik olarak giderek artan insan kaynakları ile birleştirilecektir. İlgili alanda ülkemiz lehine rekabet gücünün geliştirilmesi hususunda tematik olarak tek merkez olan CESUR; araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, verilen destekleri toplumsal refaha dönüştürme yolunda kendine özgü vizyon ve misyonu yerine getirecektir.
Merkezin önümüzdeki 10 yıl için vizyon, misyon ve yol haritasına baktığımızda; 2023 yılı için hedeflenen vizyonu, yapılacak olan AR-GE çalışmaları sayesinde, malzeme bilimi ve mühendisliği, kimya, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojileri, enerji sektörü ve ulaşım sektörü gibi disiplinleri bir arada buluşturarak; ulusal nitelikli ve eş zamanlı olarak uluslararası saygın kuruluşlarla işbirliği içinde entegre olmuş CESUR bu hedefe ulaşmakta etkin role sahip olacaktır.
Merkezin sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırma aktiviteleri ve paydaş olan kurumların katkıları ile mümkün olacaktır. Bu amaçla CESUR; alanında katma değer yaratmak, hem ulusal ve uluslararası fonlara özgün proje hazırlayarak, hem de yüksek teknoloji yarışında “muasır medeniyet seviyesine” ulaşmaya katkı yapmak için fedakârca çalışacaktır.